Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri

Kevser Baykara Özaydınlık - Mukaddes Erdem

Öğretmen Adaylarının Mutluluk, İyimserlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Ramazan Demir- Mehmet Murat

Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Zamanla Öğretmenlik Meslek Etiği Algılarındaki Değişme

Fatmanur Özen

Özel Yetenekli Öğrencilerin Liderlik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eray Demirçelik - Ayşe Sena Karacabey - Esra Dilara Canan

Gençlerde İnsomni Görülme Sıklığı

Adile Tümer - Baran İlhan - Asiye Kartal

An Investigation of The Relationship Between Childhood Trauma Experience of Adolescents and Perceived Social Support

Ayşegül Turan - Zeliha Traş

Öğretmenler ve Okul Müdürleri Perspektifinden Okul Hesap Verebilirliği Politikaları

Coşkun Erdağ - Engin Karadağ

Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması

Hasan Bilgehan Yavuz

Cezaevlerinde Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Muhammet Kayra - Ahmet Alpay Dikmen

Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Murat Türk - Ergün Kara

Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtiler İle Bilişsel İşlevlere Etkisi

Volkan Demir

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi

Emre Toprak - Özden Taşğın

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Hasan Hüseyin Aksu - Tuğçe Durmuş

MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Mustafa Durmuşçelebi -Sine Temircan

Nineden-Dededen, Toruna Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Metaforik Algılar

Hanife Akgül

Suriyeliler ve Vatandaşlık: Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Melike Gülyaşar

Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği

Erinç Tozlu Özhan

Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan İşgörenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Algıları

Sait Akbaşlı - Mehmet Durnalı

Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması

Banu Öztürk Kurtaslan

"Kosova ABD'nin 51. Eyaleti" Söyleminin Medeniyetler Çatışması ve (Neo)Realizm Özelinde Karşılaştırmalı Tahlili

Yiğit Anıl Güzelipek

Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche

Sedat Doğan

Bir Zihniyet Tutumu ve Düşünme Formu Olarak Dogmatizmin ve Dogmatik Tutumun Felsefî ve Zihinsel Temelleri 

Mehmet Münir Dedeoğlu

University Students’ Future Career Opportunities: Career Maturity, Career Decision Making Self Efficacy & Socioeconomic Status

Susran Erkan Eroğlu

Evaluating Turkish TV Series as Soft Power Instruments

Nehir Ağırseven - Armağan Örki

Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme

Mustafa Güçlü

Multiculturalism as a Defensible Ideal

Erdi Topçuoğlu

Gençlerin Siyaset Gündemi Konularına Yaklaşımı ve Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Örnek Olayı

Yavuz Bayram

Assessment of the Civil Society Dialogue Program between European Union and Turkey as a Public Diplomacy Implementation 

Emrah Aydemir

Köy Ölçeğinde Yerel Değerler ve Kırsal Alan Kimliği Analizi; Bayburt Örneği

Esra Özhancı - Hasan Yılmaz

Milli Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı ve Maarif Müfettişleri Alt Sisteminin İşleyişi

Hasan Hüseyin Özkan - Yeliz Çelikten

Grupla Psikolojik Danışmada Direnç: Önleme ve Müdahale Yolları

Levent Yaycı

Mustafa Kemal Paşa’nın Sovyet Rus ve Azerbaycan Büyükelçileri ile 5. Süvari Kolordusunu Teftişi ve Ilgın’ı Ziyaretleri

Cemal Güven

Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri

H. Yunus Taş - Mehmet Demirdöğmez - Mahmut Küçükoğlu