Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

 

 • OPUS, topluma dair problemleri disipliner veya disiplinler arası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışma sonuçlarını içeren Türkçe ve İngilizce makalelerin yayınlandığı uluslararası akademik hakemli bir dergidir. OPUS, Nisan, Ağustos ve Aralık sayıları olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.

 

 • OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanları temelinde ele alan çalışmaları öncelemektedir. Bunun yanında güncel ve faydalı bulunan derleme ve çevirilere de yer verilir.

 

 • OPUS’un yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bununla birlikte, yaygın kullanıma sahip diğer dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe'ye çevrilerek kullanılır.

 

 • OPUS'a gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; yazının OPUS'a gönderilmiş olması, yazar(lar)ın bu konudaki taahhüdü olarak değerlendirilir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.

 

 • OPUS’a yayınlanması için gönderilen araştırma makalelerinde verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

 

 • İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın OPUS’ta yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir.

 

 • OPUS, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda üzerlerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayın hakları dergi yönetimine, hukukî ve fikri sorumluluğu ise yazar(lar)ına aittir. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya İnternet ortamında) tekrar yayımlanamaz; ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Dergiye makale gönderen yazar(lar), bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

 

 • OPUS’a gönderilecek çalışmalar Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi en geç 10 gün içerisinde tamamlanmaktadır.


 • OPUS'a gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde, “kör hakem” yöntemi uygulanır. Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir.   Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.


 • Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar) çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazar(lar)ını bilmemektedirler.

 

 •  Yazar(lar); hakemlerin ve Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar(lar), eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir(ler).

 

 • Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak Editör; çalışmanın kabulüne, çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya, çalışmanın reddine karar verir.

 

 • Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Yetkilendirilmiş Yazara  (Makalenin birden fazla yazarı varsa, makaleyi dergiye gönderen yazarın diğerlerinin adına yetkili olduğu ve sorumluluğu üstlenmiş olduğu kabul edilir.) gönderilir.

 

 • Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır. Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.

 

 • Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir.

 

 • Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar ilgili sayıda yayımlanır.

.